ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

C001 โครงการประหยัดและอดออม(ธนาคารโรงเรียนดิจิตอล)

02 C002 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบต่อเนื่อง (Block Course)

03 C003 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

04 C004 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน

                - โครงการการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน

                - โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565

C005 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

C008 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข

C009 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข

C010 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

C011 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

C012 โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค .ชาติ

C013 โครงการมอบทุนการศึกษา

C014 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

C015 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

C016 โครงการสถานศึกษาสีขาว

C018 โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด

C019 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

C020 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

C021 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

C022 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

C023 โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต)

C024 โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

C025 ครงการการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และการประกวด To Be Number One Teen Idol

C026 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ

C027 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

C028 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

C029 โครงการส่งเสริมการบริการทางวิชาชีพ

C001 โครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข

02 C002  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

03 C003 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

04 C004 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน Fix it

C005 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

C006 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

C007 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

C008 โครงการพาน้อง กลับมาเรียน

C009  โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

C010 โครงการมอบทุนการศึกษา

C011 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2567

C012 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

C013 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด

C014 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

C015 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

C016 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

C017  โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

C018 โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต)

C019 โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

C020 โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม to be number one

C021 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

C022 โครงการเตรียมความพร้อมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

C023 โครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข

C024 โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา