ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

04 B004 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

05 B005 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

07 B007 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

B012 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 65

B014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 67

B015 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2565

B016 โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

B017 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B018 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

B020 โครงการนักขาย New Gen

B021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่

B023 โครงการจ้างครูผู้สอนต่างประเทศ

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

03 B003 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

04 B004 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

05 B005 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

06 B006 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน(RMS)

B007  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ

B008  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา

B009 โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการ

B010  โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 66

B011 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568

B012 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

B013 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B014 โครงการอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน

B015 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

B016 โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์บ่มเพาะ