เอกสารบุคลากร

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร (ครู) 

ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร(เจ้าหน้าที่)

ขอสำเนาหนังสือสัญญาจ้าง

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลการอบรม/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศ                

ขอหนังสือรับรองเงินดือน/รับรองการปฏิบัติงาน

แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว