ฝ่ายวิชาการ

                                                                                         หน่วยงานภายใน                                หัวหน้างาน

 

                                                                            งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน               ว่าที่ร้อยตรีนฤพนธ์  ใหญ่ยงค์  

                                                                             งานวัดผลและประเมินผล                                    นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่มงาม

                                                                             งานวิทยบริการและห้องสมุด                              นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

                                                                              งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                             นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร 

                                                                              งานสื่อการเรียนการสอน                                   นายองค์อาจ  รุ่งเรือง