1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

มีใบอนุญาตใช้แผนการสอนครบทุกรายวิชาลงนามครบสมบูรณ์