1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

มีการเช็คชื่อครบทุกรายวิชาและเป็นปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 90