1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

มีสื่อการเรียนการสอน มากกว่าร้อยละ 90 ของรายวิชาที่สอน