ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานภายใน                                          หัวหน้า

                                                                              งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา                       ว่าที่ร้อยตรีชญานนท์  สายนาค

                                                                              งานครูที่ปรึกษา                                               นางสาววีณา ใจเพชร

                                                                               งานปกครอง                                                   นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์

                                                                               งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน                   นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

                                                                               งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา                    นางสาวณัฐริกา โมอ่อน

                                                                               งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน       นายกิตติศักดิ์ ทรหด