ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน่วยงานภายใน                                           หัวหน้า

                                                                       งานวางแผนและงบประมาณ                                   นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี

                                                                       งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ      นางอุษ า  ไชยบุรินทร์

                                                                       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                                       นายเชิดพงศ์  จันทรวัฒนกิจ

                                                                       งานความร่วมมือ                                                      นายอติวรรต  ทองสุขดี      

                                                                       งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์           ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ เงินแท่ง

                                                                       งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           นางสาวพนิดา ชมยินดี