คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาธงและประตูทาง เข้า ทางออก วิยาลัยฯ ประจำภาคเรียนที่1/2564