2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

มีรายงานแผ่นเดียวการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ  4 รายการต่อรอบการประเมิน