ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A001

2.โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A002

3.โครงการประชุมพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา A003

4.โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ A004

5.โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A005

6.โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A006

7.โครงการถ่ายรูปจบ ติดใบระเบียยนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา A007

8.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ A008

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมรถราชการทะเบียน กง 3475 ครุภัณฑ์2320-008-0001-546-001 A009

10.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ A010

11.โครงงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารพาณิชยกรรม A011

12.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

1.โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ A001

2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน 02 A002

3.โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 03 A003

4.โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจีดการสถานศึกษา 04 A004

5.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 05 A005

6.โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 06 A006

7.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 07 A007

8.โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา 08 A008

9.โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 09 A009

10.โครงการสำรวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A010

11.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมและศึกษาดูงาน A011

12.โครงการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา A012

13.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า A013

14.โครงการปรับปรุงระบบประปา A014

15.โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร A015

16.โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน A016

17.โครงการบริหารความปลอดภัย A017

18.โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ A018

19.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทลัยการอาชีพบางสะพาน A019

20.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A020

21.โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 A021

22.โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2565 A022