ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A001

2.โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A002

3.โครงการประชุมพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา A003

4.โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ A004

5.โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A005

6.โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน A006

7.โครงการถ่ายรูปจบ ติดใบระเบียยนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา A007

8.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ A008

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมรถราชการทะเบียน กง 3475 ครุภัณฑ์2320-008-0001-546-001 A009

10.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ A010

11.โครงงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารพาณิชยกรรม A011

12.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

 

A001 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่

02 A002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

04 A004 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจัดการสถานศึกษา

05 A005 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน

06 A006 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

07 A007 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

08 A008 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา

09 A009 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

A010 โครงการสำรวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A011 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมและศึกษาดูงาน

A012 โครงการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

A013 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

A014 โครงการปรับปรุงระบบประปา

A015 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร

A016 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน

A017 โครงการบริหารความปลอดภัย

A018 โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่

A019 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทลัยการอาชีพบางสะพาน

A020 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A021 โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

A022 โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2565

A023 โครงการส่งเสริมบุคลิคภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

A001 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่

02 A002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

03 A003 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

04 A004 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจัดการสถานศึกษา

05 A005 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน

06 A006 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

07 A007 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

08 A008 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา

09 A009 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

A010 โครงการสำรวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A011 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมและศึกษาดูงาน

A012 โครงการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

A013 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

A014 โครงการปรับปรุงระบบประปา

A015 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร

A016 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน

A017 โครงการบริหารความปลอดภัย

A018 โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่

A019 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทลัยการอาชีพบางสะพาน

A020 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A021 โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

A022 โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2566

A023 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

A024 โครงการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

A025 โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย