ฝ่ายวิชาการ

1. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ 

2. โครงการหลักสูตรระยะสั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร D010

3.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4.โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สถานกาารณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  D005

5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ D015

1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่  01 D001
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2564   02 D002
3.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  03 D003
4.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับ ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)   04 D004
5.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)  05 D005
6.โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะปรับปรุงรายวิชา 06 D006
7.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 07 D007
8.โครงการหนังสือเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 08 D008
9.โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564  09 D009               
10.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   10 D010
11.โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู  11 D011
12.โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 12 D012
13.โครงการขยายและจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 13 D013
14.โครงการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน  14 D014
15.โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาและม.ปลาย (ทวิศึกษา)  15 D015

16.โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องระหว่างการจัดการอาชีวศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) 'กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 16 D016

17.โครงการพัฒนาห้องสมุด 17 D017

18.โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอา 18 D018
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ 19 D019
20.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอศจ.ระดับภาค ระดับชาติ   D020
21.โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน D021
22.โครงการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ D022
23.โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)    D023
24.โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share    D024
25.โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี  D025
26.การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี   D026
27.โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   D027
28.โครงการนิเทศการเรียนการสอน    D028
29.โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ        D029
30.โครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการณ์     D030
31.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   D031
32.โครงการศึกษาการใช้ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565    D032
33.โครงการวิทยาศาสตร์ ( ผลิตตัวหนอนจากกากกะลาปาล์ม )   D033
34.การประเมินโครงการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/13 วรรคหนึ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     D034
35.การประเมินโครงการศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตราฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  D035
36.โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล      D036
37.โครงติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2565   D037
38.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565   D038
39.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  D039
40.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก  D040

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน D044

41.โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง (ฺBlock Course)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 D052