ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ C001

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  และมีความสุข C002 

3.โครงการกิจกรรมสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข C003

4.โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร สถานศึกษา C005

5.โครงการประกันอุบัติเหตุ C006

6.โครงการแนะแนวสัญจรการศึกษาต่ออาชีวศึกษา C007

7.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล C008 

8.โครงการจิตอาสา C010

9.โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา C011

10.โครงการลดปัญหาออกกลางคัน C012

11.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน Fix it Center C013 

12.โครงการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 C015

13.โครงการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ระยะ 2 C016

14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงผู้เรียน C017

15.โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 2564 C018

16.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการลดพฤติกรรมความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา C019

17.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 C020

18.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออนไลน์ 2564 C021

19.โครงการการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอดส่องและเฝ้าระวังพฤติกรรมความเสี่ยง C022

20.โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยน้ำใจสังคม C023

21.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง (รูปแบบออนไลน์) C024

22.โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศิกษา ( Fix it - จิตอาสา ) C025

23.โครงการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ C026

 

01 C001 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน

02 C002 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

03 C003 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

04 C004 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน*

C005  โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

C006 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

C007 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

C008 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข

C009 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข

C010 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

C011 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน*

C012 โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค ชาติ

C013 โครงการมอบทุนการศึกษา

C014 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

C015 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565

C016 โครงการสถานศึกษาสีขาว

C017 โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา

C018 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด

C019 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

C020 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

C021 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

C022 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

C023 โครงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

C024 โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต)

C025 โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

C026 โครงการการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และการประกวด To Be Number One Teen Idol*

C027 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ

C028 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

C029 โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

C030 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

C031 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

01 C001 โครงการประหยัดและอดออม(ธนาคารโรงเรียนดิจิตอล)

02 C002 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

03 C003 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

04 C004 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน

C005 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

C006 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

C007 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

C008 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข

C009 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข

C010 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

C011 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

C012 โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค ชาติ

C013 โครงการมอบทุนการศึกษา

C014 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

C015 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

C016 โครงการสถานศึกษาสีขาว

C017 โครงการ Bspc Motor Bike Grop

C018 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด

C019 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

C020 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

C021 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

C022 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

C023 โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต)

C024 โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

C025 โครงการการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และการประกวด To Be Number One Teen Idol 

C026 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ

C027 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

C028 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

C029 โครงการส่งเสริมการบริการทางวิชาชีพ