ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ C001

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  และมีความสุข C002 

3.โครงการกิจกรรมสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข C003

4.โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร สถานศึกษา C005

5.โครงการประกันอุบัติเหตุ C006

6.โครงการแนะแนวสัญจรการศึกษาต่ออาชีวศึกษา C007

7.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล C008 

8.โครงการจิตอาสา C010

9.โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา C011

10.โครงการลดปัญหาออกกลางคัน C012

11.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน Fix it Center C013 

12.โครงการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 C015

13.โครงการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ระยะ 2 C016

14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงผู้เรียน C017

15.โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 2564 C018

16.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการลดพฤติกรรมความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา C019

17.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 C020

18.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออนไลน์ 2564 C021

19.โครงการการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอดส่องและเฝ้าระวังพฤติกรรมความเสี่ยง C022

20.โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยน้ำใจสังคม C023

21.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง (รูปแบบออนไลน์) C024

22.โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศิกษา ( Fix it - จิตอาสา ) C025

23.โครงการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ C026

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน  01 C001

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  02 C002

3. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  03 C003

4. โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน  04 C004

5. โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565  04 C004

6. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา  C005

7. โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  C006

8. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  C007

9. โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข C008

10. โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข    C009

11. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  C010

12. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา C011

13. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจการมที่1 โครงการเยี่ยมมบ้านหอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.1) C011

14. โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค ชาติ  C012

15. โครงการมอบทุนการศึกษา  C013

16. โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  C014

17. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565  C015

18. โครงการสถานศึกษาสีขาว  C016

19. โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา  C017

20. โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด  C018

21. โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   C019

22. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  C020

23. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  C021

24. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  C022

25. โครงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  C023

26. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  C024

27. โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา  C025

28. โครงการการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และการประกวด To Be Number One Teen Idol C026

29. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ  C027

30. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   C028

31. โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  C029

32. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 C030

33. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565  C031