ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ C001

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  และมีความสุข C002 

3.โครงการกิจกรรมสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข C003

4.โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร สถานศึกษา C005

5.โครงการประกันอุบัติเหตุ C006

6.โครงการแนะแนวสัญจรการศึกษาต่ออาชีวศึกษา C007

7.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล C008 

8.โครงการจิตอาสา C010

9.โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา C011

10.โครงการลดปัญหาออกกลางคัน C012

11.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน Fix it Center C013 

12.โครงการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 C015

13.โครงการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ระยะ 2 C016

14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงผู้เรียน C017

15.โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 2564 C018

16.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการลดพฤติกรรมความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา C019

17.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 C020

18.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออนไลน์ 2564 C021

19.โครงการการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอดส่องและเฝ้าระวังพฤติกรรมความเสี่ยง C022

20.โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยน้ำใจสังคม C023

21.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง (รูปแบบออนไลน์) C024

22.โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศิกษา ( Fix it - จิตอาสา ) C025

23.โครงการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ C026

 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน  01 C001
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  02 C002
3. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  03 C003
4. โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน  04 C004
5. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา  C005
6. โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  C006
7. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  C007
8. โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข C008
9. โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข    C009
10. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  C010
11. โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2565   C011
12. โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค ชาติ  C012
13. โครงการมอบทุนการศึกษา  C013
14. โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  C014
15. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565  C015
16. โครงการสถานศึกษาสีขาว  C016
17. โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา  C017
18. โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด  C018
19. โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   C019
20. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  C020
21. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  C021
22. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  C022
23. โครงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  C023
24. โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต)  C024
25. โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา  C025
26. โครงการการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และการประกวด To Be Number One Teen Idol C026
27. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ  C027
28. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   C028
29. โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  C029