ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ B001

2.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA B002

3.โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ B003

4.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ B004

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายในสถานศึกษา B005

6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาไทยแลน 4.0 ยุคโควิด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ภายในสถานศึกษา B006

7.โครงการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 B007

8.โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

9.โครงการติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา RMS B009

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  01 B001

2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัย ของผู้เรียน  02 B002

3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  03 B003

4. โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 04 B004

5. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   05 B005

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online   06 B006

7. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-Cop   07 B007

8. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ RMS  08 B008

9. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ TOPUP ร้านกาแฟ  B009

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา  B010

11. โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการ  B011

12. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 - 2570     B012

13. โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 65   B013

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS      B014

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 66   B015

16. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564      B016

17. โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565   B018

18. โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ   B019

19. โครงการนักขาย  New Gen B021