ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ B001

2.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA B002

3.โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ B003

4.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ B004

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายในสถานศึกษา B005

6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาไทยแลน 4.0 ยุคโควิด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ภายในสถานศึกษา B006

7.โครงการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 B007

8.โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

9.โครงการติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา RMS B009

 

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

03 B003 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

05 B005 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

06 B006 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online

07 B007 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-Cop

08 B008 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ RMS

B009  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ TOPUP ร้านกาแฟ

B010 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา

B012 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 - 2570

B013 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 64

B014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS

B015  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 66

B016 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564

B017 โครงการ จิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (สนับสนุนซุ้มอาหาร)

B018 โครงการประเมินการให้บริการงานสาระสนเทศประจำปีงบประมาณ 2565

B019 โครงการเตรียมประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B020 โครงการถ่ายทอดการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

B021 โครงการนักขาย NEW Gen

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

03 B003 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

04 B004 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

05 B005 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

06 B006 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online

07 B007 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-Cop

08 B008 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน (RMS)

B009 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ

B010 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา

B011 โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุระกิจร่วมกับสถานประกอบการ

B012 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 65

B013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS , KMe

B014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 67

B015 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2565

B016 โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

B017 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B018 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

B019 โครงการพัฒนาบุคลากรครู เรื่องเทคนิคการออกแบบและประมาณการ

B020 โครงการนักขาย New Gen

B021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

B022 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566