ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ B001

2.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA B002

3.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ B004

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายในสถานศึกษา B005

5.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาไทยแลน 4.0 ยุคโควิด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ภายในสถานศึกษา B006

6.โครงการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 B007

7.โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

8.โครงการติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา RMS B009

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  01 B001
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัย ของผู้เรียน  02 B002
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  03 B003
4. โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 04 B004
5. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   05 B005
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online   06 B006
7. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-Cop   07 B007
8. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ RMS  08 B008
9. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ TOPUP ร้านกาแฟ  B009
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา  B010
11. โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการ  B011
12. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 - 2570     B012
13. โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 65   B013
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS      B014
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 66   B015
16. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564      B016
17. โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565   B018
18. โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ   B019