รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรราสิ่งประดิษฐ์ของครู ปีการศึกษา 2559