1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

-เช็คชื่อรายวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล สธท.1/1

-เช็คชื่อรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สธท.1/1

-เช็คชื่อรายวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ สธท.1/1

-เช็คชื่อรายวิชา ลูกเสือวิสามัญ 1 ธท.1/1