1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และ ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปี 2564 (อัพเดท 31 มีนาคม 2565)

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 - 2570

โครงการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด (ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ดูแลบริเวณจุดจอดรถ)

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (อนุมัติเกรด 2/2564 รอบที่ 2)

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (อนุมัติเกรด 2/2564 รอบที่ 1)

โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนา)

โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อบรมครูนิเทศก์) อัพเดท 31 มีนาคม 2565

โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข

โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ)

โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควต้า)

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์