งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1/2565

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชา  ประชุมสาขาวิชาการบัญชี  เพื่อรับทราบนโยบายและการปฏิบัติงาน

ปฎิบัติหน้าที่  หัวหน้างานการเงิน  เข้าร่วมประชุมหารือในการปฎิบัติหน้าที่และมอบหมาบนโยบายฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ปฎิบัติหน้าที่  หัวหน้างานการเงิน จัดเตรียมเงินเรียนฟรีเพื่อส่งมอบให้ครูที่ปรึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง นร.นศ. ระดับ ปวช. ปวส.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวร ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension)

ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวร ประจำเดือน เมษายน 2565 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน ประชุมติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 

2/2564

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมประชุม หัวข้อ 'นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560' 

ปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา  2565 

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติงานในระบบ Digital Pension

ปฎิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564(ฝ่ายพัสดุ/สาขาช่างยนต์)

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน รับเงินลงทะเบียน 2/2564

ฝ่ายพัฒนากิจการ  นักเรียน นักศึกษา

1/2565

ปฎิบัติหน้าที่  คณะกรรมการประเมิน สาขาสีขาว  ประจำปีการศึกษา  1/2565  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ปฏิบัติหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2565

ปฏิบัติหน้าที่  ครูที่ปรึกษา  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิบัติหน้าที่  ครูที่ปรึกษา แจกอุปกรณ์เรียนฟรี 230  บาท  ประจำปีการศึกษา 1/2565

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชา โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ติดตามนักเรียนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Pfizer)

ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูปกครอง สาขาการบัญชี โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูปกครอง  โครงการปฐมนิเทศ น้กเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิบัติหน้าที่ ครูปกครอง ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายดูแลจุดจอดรถ และบริเวณด้านหน้าภายนอก วิทยาลัยฯ  สัปดาห์ที่ 3

ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง

ปฏิบัติหน้าที่ ครูลูกเสือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ปฏิบัติหน้าที่ ครูปกครองสาขา ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรีย นักศึกษา

2/2564
ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ปวช.1 การบัญชี (โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยง )

ปฎิบัติหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)

ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ปวช.1 การบัญชี (เยี่ยมบ้าน Online ) โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ปวช.1 การบัญชี (Home room) โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

ปฎิบัติหน้าที่ ครูปกครองสาขาการบัญชี ตรวจระเบียบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูปกครองค้นรถบริเวณจุดตรวจรถ ของนักเรียน นักศึกษา (สัปดาห์ที่ 15)

ปฎิบัติหน้าที่ ครูปกครองค้นรถบริเวณจุดตรวจรถ ของนักเรียน นักศึกษา (สัปดาห์ที่ 12)

ปฏิบัติหน้าที่ ครูควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง

ปฎิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ปวช.1 การบัญชี สำรวจข้อมูลก่อนเปิดเรียน On site

ปฏิบัติหน้าที่ ครูปกครองสาขาการบัญชี ตรวจระเบียบประจำเดือน มกราคม 2565

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1/2565

ปฎิบัติหน้าที่  ครูผู้สอนตรวจระเบียบความเรียบร้อยของนักเรียน ก่อนเข้าเรียน  สัปดาห์ที่  9

2/2564

ปฎิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย RBL

 

ฝ่ายวิชาการ

1/2565

ปฎิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดูแลและติดตามผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชา  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ 2565

ปฏิบัติหน้าที่  เข้าร่วมโครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  กิจกรรมที่  4  การใช้งาน Office 365 for Educator Expert รุ่นที่ 1

ปฎิบัติหน้าที่  เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น  (Grooming Program for Micropreneur)

2/2564

ปฎิบัติหน้าที่ เข้าร่วมอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 24 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2564(อัพเดท 31 มีนาคม 2565)

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขา ประชุมการจัดตารางสอน ปีการศึกษา 1/2565 (อัพเดท 31 มีนาคม 2565)

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขา ลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานประกอบการ (อัพเดท 31 มีนาคม 2565)

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขาอำนวยความสะดวกในการที่ครูมาเช็คระบบคอมพิวเตอร์ ทดสอบ V-net ปีการศึกษา 2564