รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (รายงานแผ่นเดียว)

งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

      - ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่งานประกันฯประจำสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

      -ประชุมมอบหมายหน้าที่การเก็บร่องรอยเอกสาร 5 ด้าน 25 ประเด็นการประเมิน การจัดทำ SAR บุคคล SAR แผนกวิชา เพื่อรวบรวมทำ รายงานประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์  อัพเดท 17 มี.ค.65

       -บันทึกข้อมูลในระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 และนำส่งเล่มรายงานฯให้กับต้นสังกัด (4 ก.ค.65)

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน  

     - นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2564

3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  อัพเดท 26 มีนาคม 2565

    -  แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

    -  กิจกรรม Home Room นักเรียนในที่ปรึกษา ดำเนินการทุกสัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์

    -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนในที่ปรึกษา การบัญชี 2/1 จำนวน 43 คน

    -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน จำนวน 3 ราย 

4. โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)    อัพเดท 31 มี.ค.65

      

งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         1. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

         2. โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565  (ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565) 25 ก.พ. 65

         3 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

         4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล (e-SAR) สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่่มภาคกลาง 

         5. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

         6. กิจกรรมลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565  อัพเดท 2 มี.ค.65

         7. อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) อัพเดท 17 มี.ค. 65

         8. ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 1/2565  อัพเดท 26 มี.ค.65

         9. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565   อัพเดท 7 เมษายน 65

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

      1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปี 2564

      2 การอบรมโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ

      3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

      4. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี 2566-2570  อัพเดท 14 มี.ค. 65

      

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

     2. แจกหน้ากากอนามัย ซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์และอุปกรณ์เรียนฟรี

     3.การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข็มที่ 1

     4. การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข็มที่ 2 รอบแรก

     5.สำรวจข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาก่อนเปิดเรียน On Site

     6. ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายดูแลจดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 5

     7.การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 8 (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี) ประจำปีการศึกษา 2564

     8.ทำหน้าที่่ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 5

     9.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   (กิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม)

     10.ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายดูแลจดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 6

     11. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล)

     12.รายงานการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2564

     13.ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 12

     14. ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (กิจกรรมตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายประจำเดือนมกราคม สาขาการบัญชี สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

     15.โครงการประหยัดและอดออม (ธนาคารโรงเรียน) ชมรมวิชาชีพการบัญชี

     16.โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

     17.ทำหน้าที่ครูปกรองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 12

     18.ทำหน้าที่ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 15

     19.โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาและชุมชน ปีงบประมาณ 2565

     20.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมตรวจระเบียบการแต่งกาย สาขาการบัญชี สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565

    21.ทำหน้าที่ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 16

    22. โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   อัพเดท 2 มี.ค.65

    23.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)  อัพเดท 2 มี.ค.65

    24. ทำหน้าที่ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 17  อัพเดท 2 มี.ค.65

   25. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 

   26. โครงการจัดหาน้ำดื่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565   อัพเดท 14 มี.ค.65

   27. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          - กิจกรรมประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อัพเดท 26 มี.ค.65

          - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส. 2 วันที่ 22 มีนาคม และ 23 มีนาคม 2565  อัพเดท 26 มี.ค. 65

ฝ่ายวิชาการ   

     1 ตรวจชุดเบิกประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 (สัปดาห์ที่ 1 - 4)  (24 ก.พ 65)

     2การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564    กิจกรรมแข่งขันทักษะโปรแกรมบัญชี  ( 24 ก.พ.65)

     3 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  (24 ก.พ.65)

     4.ตรวจชุดเบิกประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สัปดาห์ที่ 5 - 8)  (24 ก.พ.65)

     5 สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2/2564  (24 ก.พ.65)

     6 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนทางไกล รูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (24 ก.พ.65)

     7 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างรายวิชาให้ตรงกับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำสาขาวิชาการบัญชี  (24 ก.พ.65)

    8. ประชุม PLC เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  อัพเดท 3 มี.ค.65

   9. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (คณะกรรมการคุมสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นักเรียน ปวส.2 สาขาการบัญชี) อัพเพท 24 มี.ค.65

   10. โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 24 ชั่วโมง  อัพเดท 31 มี.ค.65

   11. การประชุมนำข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลงในระบบ STD  อัพเดท 31 มี.ค.65

ปีการศึกษา 2565

งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

ฝ่ายวิชาการ

1.ประชุมกำหนดการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   อัพเดท 13 พ.ค.65

2.ประชุมติดตามการดำเนิงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  อัพเดท 13 พ.ค.65

3.ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน อัพเดท 13 พ.ค.65

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบดูแลและติดตามผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  อัพเดท 13 พ.ค.65

5.ตรวจชุดเบิกประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สัปดาห์ที่ 1-4)

6.ประชุมรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

7.นิเทศติดตามนักเรียนฝึกงาน บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด มหาชน 

8.ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำตารางเรียนตารางสอน

9.นิเทศติดตามนักเรียนฝึกงาน (ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน)

10.ประชุมแผนกเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน

11.นิเทศฝึกงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

12.ประชุมเพื่อดำเนินการลงระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02

13.โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน (ตารางสอน) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

14.โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ/โครงการยกระดับการนิเทศผู้เรียนผ่านโปรแกรมฐานข้อมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และโครงการประยุกต์การใช้โปรแกรม Microsoft office

15.โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.ประชุมการกรอกข้อมูล MIS-IVECESS (งานแนะแนวฯ) อัพเดท 23 เม.ย.65

2.กรอกข้อมูล MIS-IVECESS (งานแนะแนวฯ) อัพเดท 23 เม.ย.65)

3.ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการงานปกครอง อัพเดท 13 พ.ค.65

4.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 อัพเดท 13 พ.ค.65

5.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  อัพเดท 13 พ.ค.65

6.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกาา ประจำปีการศึกษา 2565 (ปกครองสาขาวิชาการบัญชี) อัพเดท 13 พ.ค.65

7.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 1

8.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียนนักศึกษา สัปดาห์ที่ 2

9.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียนนักศึกษา สัปดาห์ที่ 3

10.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรยนนักศึกษา สัปดาห์ที่ 4

11.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียนนักศึกษา สัปดาห์ที่ 5

12.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565

13.ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายนโยบายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

14.การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา เข็มที่ 3

15.ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 1/2565

16.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระรางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

17.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติรรมการนักเรียนนักศึกษา (ตรวจระเบียบครั้งที่ 1 6-10 มิถุนายน 2565)

18.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 

19.ประชุมงานปกครอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

20.ประชุมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Microsoft Team

21.ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนกูืยืม (กยศ.)

22.ให้ข้อมูลและแนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1

23.ให้ข้อมูลและแนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 2

24.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 6

25.ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้ กยศ.ของนักเรียนสาขาการบัญชี

26. ติดต่อประสานงานโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (ส่งเอกสารใบสมัคร)

27.กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

28.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2565

29.คณะกรรมการพิจารณาและสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี

30.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (ตรวจระเบียบประจำเดือน ก.ค.65)

31.ประชุมงานปกครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

32.เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี

33.ประชุมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

34.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงิน  (โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล)  3 ส.ค.65

35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 

36. ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  (3 ส.ค.65)

37. ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (ตรวจระเบียบ วันที่ 4 สิงหาคม 2565)

38.ประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.  

39.ประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือน พ.ค.

40.กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 

41.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)

42.โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)

43.ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

44.โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digtital School Bank) ประจำปี 2565 (กิจกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร)

45.ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 1/2565  (วันที่ 16 สิงหาคม 2465)

46.โครงการตอบปัญหาทางวิชาการและความรู้รอบตัว  

47.ประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือน สิงหาคม

48.ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

49.รับลงทะเบียนเรยน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 /2565  (คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สาขาการบัญชี)

50. โครงการ 'อบรมคุณธรรมและทักษะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล ' ประจำปีการศึกษา 2565

51. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใวันคล้่ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565   อัพเดท 29 พ.ค.65

2.ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวันเดือนพฤษภาคม 2565  อัพเดท 2 ก.ค.65

3.ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายนโยบายฝ่ายบริหารทรัพยากร

4.พบผู้ปกครองนักเรียนในที่ปรึกษา (แจกอุปกรณ์เีรียนฟรี)

5.โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 (6 ส.ค.65)

7.ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2565

8.ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลงทะเบียน

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 4)ประจำเดือนกันยายน 2565

10.รับลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2565 (คณะกรรมการฝ่ายแจกบัตรลงทะเบียน)

11.อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.โครงการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศกึษาระบบ RMS   อัพเดท 29 พ.ค.65

2.ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2565

3.ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

4.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน 

5.ตรวจระเบียบก่อนเข้าห้องเรียน  9 ส.ค.65

6.รายงานวิจัยในชั้นเรียน ของภาคเรียนที่ 1/2565

7.ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2565