การอบรมหลักสูตรศรูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคื หลักสูตร 24 ชม.