(1/2565) 20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

หน่วยที่  1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า

หน่วย่ที่  2  วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าโดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน

หน่วยที่  3  วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าโดยวิธีใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก

หน่วยที  4  การบันทึกรายการปรับปรุง  และรายการปิดบัญชี

หน่วยที่  5  การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการร่วมค้า

หน่วยที  6  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝากขาย

หน่วยที่  7  การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย

หน่วยที  8  การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

หน่วยที่  9  เงินทดรองและหนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย

หน่วยที่ 10  การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน