1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

  • มีใบอนุญาตใช้แผนการสอนครบทุกรายวิชาลงนามครบสมบูรณ์ (4 คะแนน)
  • มีใบอนุญาตใช้แผนการสอนครบทุกรายวิชาลงนามครบสมบูรณ์ (3 คะแนน)
  • มีใบอนุญาตใช้แผนการสอนถูกต้องครบทุกรายวิชาแต่ไม่มีผู้มีอำนาจลงนาม(2คะแนน)
  • มีใบอนุญาตใช้แผนการสอนครบทุกรายวิชาแต่ไม่ถูกต้องและไม่มีผู้มีอำนาจลงนาม(1คะแนน)