รายงานผลการปฏิบัติงานแบบข้อตกลในการพัฒนางาน (PA) ในส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประเด็นท้าทาย

ประเด็นท้ายทาย เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับ ปวช.2 กลุ่ม 1 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 โดยใช้วิธีรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional  Models of Cooperative Learning)

-  รายงานผลการปฏิบัติงานแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประเด็นท้าทาย

-   ประเด็นท้าทายตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

-   เปรียบเทียบผลการเรียนนางสาวจรีย์พร คงทวี กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1

-   เปรียบเทียบผลการเรียนนางสาวศิริมา คงคา  กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2