ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วิชางานจักรยานยนต์

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

งานขับรถยนต์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น