ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานการปฏิบัติงาน(แผ่นเดียว)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาการ

1.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน  สัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.65-2 ธ.ค.65 )

2.กิจกรรมโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

3.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน สัปดาห์ที่ 12 (3 มกราคม - 6 มกราคม 2566)

4.ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษา ระดับชาติ (4 มกราคม 2566)

5.การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาขาการบัญชี 3/1 (11 มกราคม 2566)

6.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน สัปดาห์ที่ 16  

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำแผนก และงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

2.ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายนโยบาย 

3.ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2566

4.ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

5.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลาง

6.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.คณะกรรมการรับรายงานตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประจำปี 2566  (24 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

8.กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  (16 มกราคม 2566)

9.กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบุคลิกภาพของความเป็นครูที่ดี (16 มกราคม 2566)

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเรียน  (1 พ.ย.65)

2.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเรียน  17 พ.ย.65

3.นำเสนอหัวข้อวิชาโครงงาน นักเรียนสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 1

4.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอุตสาหกรรมใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

2.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

3.กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

4.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถฯ สัปดาห์ที่ 1

5.ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 3

6.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถฯ สัปดาห์ที่ 2

7.ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 2

8.ประชุมหารือพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล 

9.อบรมการใช้งาน (GSB Corporate Internet Banking)

10.พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ โครงการประหยัดและออม (ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล)

11.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 7

12.ประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565

13.ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2/2565

14.งานบางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565

15.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

16.กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา  (19 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

17.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (ตรวจระเบียบสาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาตรวจ) (5 มกราคม 2566)

18.ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 โดยจัดให้ครูเยี่ยมบ้านเด็ก เยี่ยมเยือนครู (6 มกราคม 2566)

19.ประสานงานธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน เพื่อเปิดบัญชีใหม่ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (9 มกราคม 2566)

20.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (วันที่ 11 และ 13 มกราคม 2566)

21.ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง (13 มกราคม 2566) 

22.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

23.ประชุมงานปกครอง ประจำเดือนมกราคม 2566 (26 มกราคม 2566)

24.โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day  (25 ม.ค.66)

25.ตำรวจมาพบนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อคและยาเสพติดภายใต้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว (24 มกราคม 2566)