วิชากระบวนการจัดทำบัญชี (2/2565)

หน่วยที่ 1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

หน่วยที่ 2 รูปแบบของธุรกิจ

หน่วยที่ 3 การจดทะเบียนพาณิชย์และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยที่ 4 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

หน่วยที่ 5 การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและการจัดการเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง

หน่วยที่ 6 การจัดการเอกสารทีเ่กี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร

หน่วยที่ 8 กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี

หน่วยที่ 9 การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยที่ 10 การยื่นงบการเงินตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยที่ 11 การกรอกแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร