วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (2/2565)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการบัญชี

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์รายการค้า

หน่วยที่ 3 สมุดรายวันทั่วไป

หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง

หน่วยที่ 5 รายการปรับปรุง

หน่วยที่ 6 กระดาษทำการ

หน่วยที่ 7 งบการเงิน

หน่วยที่ 8 รายการปิดบัญชี