วิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (2/2565)

หน่วยที่ 1การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมตารางงาน

หน่วยที่ 2 การป้อนข้อมูลและการปรับแก้ข้อมูล

หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบข้อมูล

หน่วยที่ 4 การใช้สูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น

หน่วยที่ 6 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

หน่วยที่ 7 การจัดการฐานข้อมูลบัญชีในตารางงาน

หน่วยที่ 8 การจัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ