วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายจรัญ มนัส หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


building

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ