วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ (หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน) พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ เงินแท่ง และนักเรียน นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการเตรียมสถานที่การพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่๑ ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่๒ ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ (บัญชีสำรองเพิ่มเติม)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ออนไลน์)

ติชม

สร้างโดย :


guidance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ