วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวสินีนาฏย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ (ระดับชั้น ปวช.๑) และพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ เพิ่มเติม (ระดับชั้น ปวส.๒) ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


guidance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ