วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาววีณา ใจเพชร หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ร่วมอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่าย กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) และช่องทาง YouTube ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruweena

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี