วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษาทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ณ โรงเรียนบ้านวังยาวและที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นางจำเนียร บัวผัน หมู่ที่ ๑ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบตีรีขันธ์ ๔ ในกิจกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ติชม

สร้างโดย :


specialproject

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ