วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยครูนิเทศและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมประชุมนิเทศติดตาม การวัดผลและประเมินผลนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี