ประชาสัมพันธ์ โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสังกัดองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นในวันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงระยะวันดังกล่าวฯ

ติชม

สร้างโดย :


warehouse

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์