ประชุมรับฟังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโร่นา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ BLOCK COURSE เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และเรื่องข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์