วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวปิยวรรณ กระมุข หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโร่นา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ BLOCK COURSE เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และเรื่องข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ