วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ครูอุษา ไชยบุรินทร์ ครูผู้สอนวิชาโครงการ และครูวีณา ใจเพชร ครูพนิดา ชมยินดี ครูสุวดี สายสกล ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมิน หัวข้อโครงงานวิชาชีพ เข้าร่วมประเมินหัวข้อโครงงานวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 สาขาวิชาการบัญชี ผ่านระบบ Google Meet

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี