3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

  • กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต่อผู้เรียน
  • กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต่อผู้ปกครอง/ชุมชน
  • กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต่อสถานศึกษา