สื่อการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          

          หน่วยที่ 5         

 

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง2 

        หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10

 

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน2 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10

สื่อการเรียนการสอนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10

 

สื่อการเรียนการสอนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10

 

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2  

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10