การบัญชีซื้อขายสินค้าและระบบใบสำคัญ

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

         หน่วยที่ 4          

         หน่วยที่ 5         

1.กรณีการคำนวณต้นทุนสินค้าสูงไป

 

2.กรณีการคำนวณสินค้าต่ำไป

 

3.ทะเบียนรับ - ทะเบียนจ่าย

4 การควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ