องค์การและการจัดการสมัยใหม่

สื่อการเรียนการสอนวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          หน่วยที่ 9

          หน่วยที่ 5         หน่วยที่ 10