6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

  • ไม่เคยถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เลือกปฏิบัติกับนักเรียน นักศึกษา
  • ไม่เคยถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ปกครอง และชุมชน
  • ไม่เคยถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • ไม่เคยถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เลือกปฏิบัติกับสังคม