1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

1.สื่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น

       •เนื้อหารายวิชาการบัญชีเบื้องต้น

      • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2.สื่อการเรียนการสอนรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น

       • เนื้อหาการเรียนการสอน

      • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

3.สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

       • เนื้อหาการเรียนการสอน

      • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

4.สื่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

       • เนื้อหาการเรียนการสอน

      • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

5.สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท

       • เนื้อหาการเรียนการสอน

      • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน