2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย

    1.ฝ่ายวิชาการ   

🍀เดือนกุมภาพันธ์

          -พิมพ์ตารางเรียน ตารางสอน ของสาขาวิชาการบัญชี

          -คณะกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิชาโครงงาน

🍀เดือนมีนาคม

            -ประชุมสาขาวิชาการบัญชี

            -สำรวจสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ    

                    1.บริษัทลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด

                    2.บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

                    3. บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด

                    4. สำนักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี 

🍀เดือนเมษายน

                   1.จัดเตรียมหนังสือ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2566

                   2.จัดชุดนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2566

🍀เดือนสิงหาคม 

                 -นิเทศนักเรียน นักศึกษา เดือน สิงหาคม 2566

                 -นิเทศนักเรียน นักศึกษา เดือน สิงหาคม 2566

 

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

🍀เดือนกุมภาพันธ์

          -ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปัจฉิมนักเรียน นักศึกษา

          -โครงการปัจฉิมนักเรียน นักศึกษา

🍀เดือนมีนาคม

          -ประชุมเตรียมความพร้อมรับลงทะเบียน

🍀เดือนพฤษภาคม

         -เข้าร่วมประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง

🍀เดือนมิถุนายน

        - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

🍀เดือนกรกฎาคม

        - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

🍀เดือนสิงหาคม

        - เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาขอทุน 

        - ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

        - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566

🍀เดือนกันยายน

        - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2566

 

 

    3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

🍀เดือนกุมภาพันธ์

          -เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่

🍀เดือนมีนาคม

          -ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

          -รายงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4-5 ปีการศึกษา 2565 ในระบบ KMe

          -ร่วมประชุมข้อตกลง PA

          -คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชาการบัญชี

🍀เดือนพฤษภาคม

         -เตรียมความพร้อมรับรองเครื่องดื่มวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

🍀เดือนสิงหาคม

🍀เดือนกันยายน

        -โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก สาขาวิชาการบัญชี 

 

   4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

🍀เดือนกุมภาพันธ์

          -รับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

          -เข้าร่วมประชุมรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

🍀เดือนพฤษภาคม

        -จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา

🍀เดือนสิงหาคม 

       -ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและปฎิทินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 4 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวในรอบประเมินเป็นปัจจุบัน ครบ 4 ฝ่าย 

 3 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวในรอบประเมิน 3 ฝ่าย 

 2 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวในรอบประเมิน 2 ฝ่าย 

1 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวในรอบประเมิน 1 ฝ่าย