2.4 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

การร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการ,ภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

สถานประกอบการ

 -สำรวจสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ    

☘️ เดือนมีนาคม 2566

                    1.บริษัทลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด

                    2.บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

                    3. บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด

                    4. สำนักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี 

☘️ เดือนสิงหาคม 2566

                    1.นิเทศนักเรียน นักศึกษา สำนักงานจัดทำบัญชี 

                    2.นิเทศนักเรียน นักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรง

                    3.นิเทศนักเรียน นักศึกษา หมจ.สหวิริยาสตีลอินด์สตรี

                    4.ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง