การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบริหารงานในองค์การ 

          หน่วยที่ 1          หน่วยที่ 6

          หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 7

          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 8

          หน่วยที่ 4          

          หน่วยที่ 5         

1.การบริหารคุณภาพในองค์กร

2.การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร