ผลงานระดับภาค

งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ หรือเทียบเท่า

 

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 'น้ำพริกมะพร้าวบางสะพาน'