2.2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

การร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการ,ภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

สถานประกอบการ

 -สำรวจสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ    

                    1.บริษัทลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด

                    2.บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

                    3. บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด

                    4. สำนักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี